یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

در هفته ۱۱۱ همه‌گیری کووید ۱۹، مصادف با دومین هفته فروردین ماه، افزایش بارز بستری‌های کرونایی در ۱۳ استان‌ کشور و در عین حال کاهش موارد مثبت متوفی در ۱۹ استان کشور گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، در هفته ۱۱۱ همه‌گیری کووید ۱۹، در ۱۳ استان تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی،  کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، لرستان، همدان، مرکزی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی،   گلستان، زنجان و سیستان و بلوچستان، افزایش بارز بستری داشته‌اند و به طور کلی هم بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر افزایش یا ایستایی بیماری در ۲۶ استان کشور و همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در ۱۹ استان کشور گزارش شده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۱۱۱ همه‌گیری، نشان می‌دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور ۱۵۱۲۶ نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته دوم فروردین ماه ۲۴۳۲ نفر و تعداد موارد فوت شده، ۳۰۵ نفر بوده است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

مرور روند همه‌گیری ‌کووید ۱۹ در همه استان‌های کشور

مرور روند همه‌گیری ‌کووید ۱۹ در همه استان‌های کشور تا پایان هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۱، معادل هفته ۱۱۱ اپیدمی در کشور به شرح زیر است:

تهران

در استان تهران در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۵۱۰ نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر ۲۷۹ نفر و تعداد موارد فوت در هفته اخیر ۵۵ نفر بوده است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

همچنین در استان تهران، در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور بوده است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری استان افزایش بارز و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و فوت استان روندی ایستا داشته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

لرستان

میزان بستری افزایش بارز و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

همدان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان نیز افزایش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

بوشهر

موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری بالاتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

آذربایجان غربی

در هفته اخیر بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

خراسان رضوی

روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت نزولی بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

قم

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان روندی افزایشی داشته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر بوده است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

گلستان

موارد بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

فارس

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان روندی ایستا داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

اصفهان

در هفته اخیر روند بستری ایستا و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

قزوین

در این هفته موارد بستری افزایش و فوت استان روندی کاهشی داشته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

سمنان

روند بستری و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

زنجان

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر رفته است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز بیماران بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی در حد متوسط کشور است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر افزایش یا ایستایی بیماری در ۲۶ استان کشور و همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در ۱۹ استان کشور گزارش شده است.

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۱۳ استان / کاهش فوتی‌ها در ۱۹ استان کشور

انتهای پیام

   

حتما ببینید

شهرخبر – ماجرای جذب ۲ نفر از نزدیکان وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چیست؟

پیشنهاد میکنیم ببینید : توصیه‌های پیشگیرانه و درمان کننده طب ایرانی در کووید ۱۹ کاهش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *