فیلترهای سرامیکی ریخته گری

تصویر روز ناسا: مسیه ۶۶ از نزدیک-تایمز